Integritetspolicy

- Ta del av vår integritetspolicy

Inledning

Mälarkontroll tillhandahålls av ibirico AB (org.nr 559182-6408)

Personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifterna vi samlar in är ibirico AB.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter samt beskriver dina rättigheter du har som registrerad hos oss och hur du kan göra dessa gällande.

Godkännande av denna integritetspolicy är en samtyckeshandling som innebär att du godkänner vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in

För att kunna leverera vår tjänst (offert för kontrollansvarig) samlar vi in de personuppgifter som behövs för att skapa offerten till dig. När du skickar in din offertförfrågansamlar vi in namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt information rörande ditt projekt. Utöver detta använder vi oss av cookies på vår sida.

För din trygghet samt för kvalitetsarbete kan vi komma att samla in personuppgifter genom att spela in samtal med dig och även på annat sätt loggföra och dokumentera dina sessioner på vår webbplats och din kommunikation med oss.

Vi samlar även in e-postadress till dig som mejlar till oss och övriga eventuella personuppgifter som e-posten innehåller.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar främst in personuppgifter direkt från dig när du skickar in din offertförfrågan till oss, eller om du kontaktar oss via e-post eller telefon.

För de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy kan personuppgifter även samlas in och uppdateras från allmänt tillgängliga källor och baserat på information som mottagits från myndigheter och andra tredje parter, inom ramen för gällande lagar och förordningar.

Vi samlar också in vissa uppgifter när du använder webbplatsen, till exempel information om din webbläsare och din aktivitet på vår webbplats. Denna information samlar vi in genom att använda cookies, som du kan läsa mer om nedan.

Den rättsliga grunden till att samla in ovan personuppgifter är ditt samtycke, att vi ska kunna fullgöra det avtal vi har med dig, att vi ska kunna skydda intressen som är av grundläggande betydelse samt i vissa fall att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Varför vi använder dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera vår kundrelation och förbereda, tillhandahålla och administrera våran tjänst.

Vi kan också komma att använda dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla ytterligare tjänster, för att genomföra kundundersökningar, marknadsanalyser och föra statistik samt för att kunna utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig e-postmeddelande avseende nyheter och erbjudanden.

Vi behandlar också vissa av dina personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt lag, till exempel lagstiftning avseende bokföring.

Vilka får ta del av dina personuppgifter

Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna ifråga behandlas, Vi behandlar dina personuppgifter primärt för egen hantering men i vissa fall kan vi komma att dela dina uppgifter med tredje part. Vi har lagt ut delar av vår IT-drift till en utomstående tjänsteleverantör och på våra servrar hos dem lagras dina personuppgifter.

Vilka vi delar dina data med

Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna ifråga behandlas, vilket bland annat beror på ifall ett kundförhållande upprättas med dig. Ett kundförhållande uppstår när någon form av kontakt via e-post eller telefon är etablerad.

Om ett kundförhållande inte upprättas kommer dina personuppgifter att raderas efter 12 månader. Om ett kundförhållande upprättas men utan att du använt dig av tjänsten eller skapat en produkt hos oss sparas dina personuppgifter i 24 månader.

Om ett kundförhållande upprättas kommer vi att bevara dina personuppgifter, alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat, under den tid som vi anser vara lämplig.

I vissa fall kan vi behöva spara dina personuppgifter under andra tidsfrister än ovan då syftet med att spara uppgifterna är annat än kundförhållandet, till exempel för att vi ska uppfylla lagstiftning avseende bokföring.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Att skydda dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter du anförtrott oss från obehörig åtkomst, olaglig behandling eller röjande av uppgift, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har använt dig av tjänsten kan du:

begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få en kopia på dessa personuppgifter, be oss rätta dina personuppgifter om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga, begära att dina personuppgifter raderas, be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, begära att en exportfil med dina lagrade personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan till exempel bero på bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenrättslagstiftning. Det kan i vissa fall även bero på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi inte kan uppfylla din begäran om radering på grund av ovan skäl kommer vi att låsa alla personuppgifter till att användas till andra syften än till det syftet som hindrar den begärda raderingen. Åtkomsten till dina låsta personuppgifter kommer vara snävt begränsad hos oss och det kommer endast vara du som har möjligheten att begära ut dessa personuppgifter.

Cookies

Vi använder oss av cookies på vår webbplats använder, vilket behövs för att tjänsten ska fungera optimalt och för att allt innehåll ska visas på ett korrekt sätt. En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder oss också av cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och produkter och för att spara funktionella inställningar.

Du har själv möjlighet att ändra inställningar i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Ett exempel på en sådan ändring är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk dock på att ifall cookies inte godkänns kan några av funktionerna på webbplatsen fungera sämre och det kan hända att en del innehåll på webbplatsen inte visas korrekt.

Om vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller från och med 2023-08-01.

Från tid till annan kan vi behöva ändra denna integritetspolicy. Vid en ändring kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på vår webbplats och ange dess ändringsdatum. Om ändringarna är omfattande kan vi även komma att informera dig om ändringarna på annat sätt, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande. Den uppdaterade versionen av integritetspolicyn kommer att gälla för samtliga personuppgifter som innehas av oss vid detta tillfälle.